ACNABIU és una associació catalana formada per empleats i ex empleats del sector públic nascuda en el si del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ara Territori I Sostenibilitat, amb l’objectiu principal de promoure la legislació de normativa que vehiculi les contractacions reglades, la formació continua, la promoció laboral, integrant en el món laboral el col·lectiu de persones amb funcionament intel·lectual límit ( FIL ).

Associació Catalana Nabiu: (ACNabiu) neix de la sensibilitat dels empleats públics del Govern de Catalunya.

Els socis no són pares afectats, son empleats públics que donen suport al projecte ACNabiu.

L’Àmbit: Administracions i Empreses Públiques a tot l’Estat. El sector Públic.

El Beneficiari: Tot ciutadà d’aquest país amb Funcionament Intel·lectual Límit.

L’ACNabiu es planteja l’objectiu de la normalitat social i laboral. Tenint vocació, el coneixement i la voluntat de servir com a Referència.

L’ACNabiu investiga per fer possible la conceptualització i els possibles diagnòstics mèdic, educatiu, laboral, jurídic i social.

L’ACNabiu investiga al voltant del concepte FIL i les seves relacions laborals en les diferents modalitats contractuals, col·laborant en el nou marc normatiu d’accés a l’ocupació pública.

Volem ser un òrgan social promotor i aglutinador de l’actuació pública i privada en la recerca per diferenciar el concepte Funcionament Intel·lectual Límit del concepte Discapacitat Intel·lectual. Aquest punt és fonamental per crear el coneixement diferenciador necessari per formar acadèmicament els professionals que han de tractar aquesta situació F.I.L, que ara per ara presenta les mancances següents:

  • La NO conceptualització a la OMS, determinant en l’absència de diagnòstic
  • El NO diagnòstic mèdic i educatiu causa determinant del no reconeixement
  • La NO jurisprudència que no defineix les obligacions i necessitats com a ciutadà
  • La NO conceptualització laboral aboca a no concretar llocs de treball
  • La NO normativa laboral abandona el col·lectiu a la indefinició com a treballador
  • La NO escolarització real porta al fracàs escolar
  • El NO arribar al grau mínim a l’ensenyament reglat condueix a l’atur juvenil
  • El NO arribar al 33% de la valoració pel certificat de disminució