Fem tasques que creiem que no estan prou desenvolupades actualment per cap agent social:

  • Crear i mantenir el diàleg entre els responsables de RRHH del sector públic, els sindicats, els tècnics d’inserció laboral de les entitats col·laboradores i l’ACNabiu, fent possible la discussió formal, per introduir a l’articulat del convenis col·lectius de les empreses públiques, normativa que vehiculi les convocatòries vers les contractacions de persones en situació FIL.
  • Promoure, desenvolupar i publicar investigacions amb la direcció i col·laboració de diferents universitats, en camps com el sanitari, educatiu, jurídic i laboral. Els diferents àmbits es van congregar al voltant de la voluntat de publicar una investigació interdisciplinària. ACNabiu, amb l’ajuda del Departament de Salut, promou la publicació dels resultats de la investigació anomenada “Manual de Consenso Funcionamiento Intelectual Límite”, dirigida pel professor Luís Salvador.
  • Promoure, desenvolupar i publicar investigacions al voltant del mon laboral, accés al lloc de treball, formació continuada, promoció interna, baixes laborals, jubilació.
  • Promoure, legislació en el marc del Congres dels Diputats i Parlament de Catalunya. Sempre amb el concurs dels principals actors socials RRHH i Sindicats.
  • Promoure recerca bàsica (històries comparades de vida) al voltant de persones en situació F.I.L. com a empleats amb contracte laboral i persones en situació F.I.L. com a persones internades a la presó
  • Col·laborar amb el Departament de la Presidència de la Generalitat en la creació del Grup de Treball Consens FIL, format per persones d’organismes públics i privats, que ha de definir les línies d’actuació futures ens diferents àmbits : laboral, jurídic, sanitari, educatiu i social.